Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Usługi | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Usługi

Oferta Katedry Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej

Kontakt:
prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
tel. 61 846 6140

Oferta badawcza:
 • identyfikacja rodzajów/gatunków drewna rodzimego i egzotycznego (tropikalnego),
 • fizyko-mechaniczne właściwości drewna rodzimego i egzotycznego,
 • poprawa efektywności oraz technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotermicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
 • uwarunkowania właściwości mechanicznych drewna poddanego gięciu oraz materiałowe i technologiczne aspekty technologii suszenia drewna po zabiegu gięcia,
 • technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotechnicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
 • opracowanie programów suszenia tarcicy,
 • badania klejów w stanie ciekłym, określanie wytrzymałości i odporności spoin klejowych,
 • badania podatności na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie,
 • badania zwilżalności oraz adhezji klejów i wyrobów lakierowych do powierzchni materiałów lignocelulozowych, tworzyw sztucznych i kompozytów,
 • badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni.
Oferta szkoleń:
 • identyfikacja, struktura i wady rodzimych oraz egzotycznych gatunków drewna,
 • fizyczne i mechaniczne (w tym reologiczne) właściwości drewna,
 • suszenie drewna w suszarkach komorowych (przebieg procesów, sterowanie komputerowe, jakość suszenia, energochłonność procesów),
 • środki wiążące oraz uszlachetniające stosowane w drzewnictwie i technologie ich aplikacji.

 

OFERTA KATEDRY INŻYNIERII LEŚNEJ

 • Badania, ekspertyzy, opracowania, szkolenia i kursy dotyczące inwestycji dróg leśnych
Kontakt: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, e-mail: andrzej.czerniak@up.poznan.pl
Kontakt: mgr inż. Adrian Kasztelan, e-mail: adrian.kasztelan@up.poznan.pl
 
 • Ekspertyzy hydrologiczne. Ocena wpływu warunków wodnych i suszy na środowisko, drzewa i las
Kontakt: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, e-mail: andrzej.czerniak@up.poznan.pl
Kontakt: dr hab. Bernard Okoński, e-mail: bernard.okonski@up.poznan.pl
 
 • Badania, opracowania, ekspertyzy dotyczące warunków geologicznych
Kontakt: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, e-mail: andrzej.czerniak@up.poznan.pl
Kontakt: dr Ewa Kurowska, e-mail: ewa.kurowska@up.poznan.pl
 
 • Badania, opracowania, ekspertyzy realizowane za pomocą GEORADARU
Kontakt: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, e-mail: andrzej.czerniak@up.poznan.pl
Kontakt: dr Ewa Kurowska, e-mail: ewa.kurowska@up.poznan.pl
Kontakt: mgr inż. Adrian Kasztelan, e-mail: adrian.kasztelan@up.poznan.pl
 

Badania, ekspertyzy, opracowania, szkolenia i kursy dotyczące inwestycji dróg leśnych

 • Doradztwo w przygotowaniu koncepcji projektowej (również w zakresie przedmiaru robót, profilu podłużnego, przekroju poprzecznego, przekroju normalnego, planu ogólnego, planu sytuacyjnego), koncepcji technologicznej (nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji oraz technologii budowy), receptur oraz niezbędnych analiz (pełne laboratorium drogowe). Pomoc przy projektowaniu infrastruktury turystycznej, obiektów ppoż., nawierzchni tymczasowych (np. z płyt betonowych).
 • Ocena poprawności wykonania drogowego projektu budowlanego (parametry geometryczne i techniczne) w zakresie prac wykonawczych, odbiorczych i gwarancyjnych. Pomiary geodezyjne pozwalające na niwelacje profilami, weryfikacje spadków podłużnych, poprzecznych, łuków pionowych i poziomych.
 • Pomiary inżynieryjne – weryfikacja zdolności nawierzchni do przenoszenia obciążenia, wytrzymałość prób na ściskanie.
 • Badania z zakresu nośności za pomocą metod terenowych tj. płyty statycznej jednoczujnikowej i trójczujnikowej oraz płyty dynamicznej z 10 i 15 kg obciążnikiem opadowym.
 • Analiza cementogruntów i nawierzchni betonowych za pomocą odwiertów rdzeniowych, młotka Schmidta, georadaru (prace terenowe) oraz prasy wytrzymałościowej (prace laboratoryjne).
 • Badania z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geotechniki za pomocą płytkich odwiertów geologicznych (w tym rozpoznania rodzaju gruntu), sondowania sondą dynamiczną.
 • Georadarowy pomiar grubości warstw konstrukcyjnych, lokalizacja elementów zakrytych występujących w pasie drogowym tj. przepusty (w tym pomiar naziomów), sączki poprzeczne i podłużne. Wykrywanie anomalii np. osiadania gruntu. Badanie wpływu systemów korzeniowych na konstrukcje dróg leśnych.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – wstępne opracowania.
 • Podnoszenie funkcjonalności przejść dla zwierząt oraz monitoring zwierzyny na przejściach górnych i dolnych.
 • Monitoring zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny na drogach.
 • Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, pokazów sprzętu do odbiorów technicznych, ponadto prowadzimy studia podyplomowe z zakresu inżynierii leśnej.

Ekspertyzy hydrologiczne. Ocena wpływu warunków wodnych i suszy na środowisko, drzewa i las

 • Realizacja operatów wodnych.
 • Opracowanie programów działań, rozwiązań i projektów technicznych w celu zapobiegania i ograniczania skutków suszy i niedoborów wody, a także ograniczania skutków podtopień i powodzi, ochrony zasobów wodnych i przywrócenia naturalnych warunków wodnych za pomocą metod z zakresu inżynierii ekologicznej.
 • Ocena przekształceń warunków wodnych zwłaszcza spowodowanych działalnością człowieka: procesów hydrologicznych (przepływów, stanów wody powierzchniowej i gruntowej), obiektów hydrograficznych (zbiorniki wodne, cieki) w kontekście ich wpływu na zasoby wodne i środowisko, niedobory wody, a także szkody od suszy, podtopień i powodzi.
 • Ocena wpływu suszy, a także podtopień i powodzi na drzewa i drzewostany za pomocą metody dendrochronologicznej (laboratoryjna analiza parametrów przyrostów rocznych drzew) i cech biometrycznych drzew.
 • Ocena przebiegu stanów wód gruntowych, powierzchniowych i przepływów w ciekach, elementów klimatu w kontekście wystąpienia zjawiska suszy i niedoborów wody, a także podtopień i powodzi (wykorzystanie metod pomiarowych w terenie i danych hydroklimatycznych).

Badania, opracowania, ekspertyzy dotyczące warunków geologicznych

 • Rozpoznanie warunków geologicznych, analiza zagrożeń osuwiskowych, oddziaływanie dawnej i współczesnej aktywności górniczej na środowisko leśne.
 • Rozpoznanie warunków występowania wód podziemnych, w tym geotermalnych: budowa geologiczna, warstwy wodonośne, właściwości geologiczne i hydrogeologiczne skał, parametry geotermiczne.

Badania, opracowania, ekspertyzy realizowane za pomocą GEORADARU

 • Mapowanie występowania aktywności zwierzęcej (np. nory ssaków) i roślinnej (np. systemy korzeniowe drzew). Metoda jest całkowicie bezinwazyjna, dlatego z powodzeniem może być stosowana na obszarach chronionych, na terenach Natury 2000, parkach narodowych.
 • Wykrywanie obiektów infrastruktury podziemnej (m.in. kable, rury również PCV, piwnice, mury oporowe, zbrojenia).
 • Badanie warstw konstrukcyjnych, wykrywanie obiektów pod drogami leśnymi oraz publicznymi, zróżnicowania warstw geologicznych.
 • Wstępna identyfikacja stanowisk archeologicznych (m.in. wykrywanie podziemnych krypt, pogrzebanych fragmentów budynków, fundamentów, bunkrów).
ZałącznikWielkość
PDF icon OFERTA KATEDRY INŻYNIERII LEŚNEJ.pdf2.98 MB

Oferta Katedry Chemii

Kontakt:
prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak
tel. 61 848 7825, 61 848 7824
ul. Wojska Polskiego 75
60-625 Poznań

Oferta badawcza:
 • analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mykotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych,
 • analiza związków lotnych z wykorzystaniem detektora masowego,
 • analiza DIMBOA, mikotoksyn i innych metabolitów grzybów mikroskopowych, steroli roślinnych i zwierzęcych, polifenoli, organicznych kwasów, karotenoidów, wybranych witamin,
 • analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych w zakresie mas 2-2000 Daltonów dla każdego analizatora kwadrupolowego,
 • analiza węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu,
 • analiza makro- i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI)) techniką łączoną HPLC-HG-AAS,
 • analiza strukturalna, różnych grup związków chemicznych, w tym cieczy i ciał stałych,
 • analiza różnych grup związków chemicznych,
 • analiza chlorków,
 • rozdrabnianie i szybkie mielenie na sucho twardych i wilgotnych próbek, a także mechaniczne stopniowanie frakcji,
 • roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- i mikroelementów,
 • ekstrakcja różnych grup związków organicznych wspomagana nadkrytycznym CO2;

z wykorzystaniem następującej aparatury naukowo-badawczej:

 • chromatograf cieczowy HPLC waters sprzężony z detektorami: FLD, PDA, RI,
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GC/MS/MS,
 • chromatograf cieczowy – UPLC/PDA,
 • chromatograf cieczowy sprzężony ze sprktrometrem mas UPLC/PDA/TQD,
 • analizator elementarny,
 • spektrofotometr absorpcji atomowej (AAS),
 • spektrofotometr FT-IR-ATR,
 • spektrofotometr UV-VIS,
 • tritrator z wymienną biuretą i mieszadłem magnetycznym,
 • młyn laboratoryjny,
 • mineralizator mikrofalowy,
 • ekstraktor w nadkrytycznym CO2.

 

Oferta Katedry Chemicznej Technologii Drewna

Kontakt:
tel. 61 848 7452
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań

 • Analizy termiczne (TG, DTG, DTA, DSC) w temperaturach do 1200ºC w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i dynamicznych.
 • Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu termicznego rozkładu oraz badanie odporności termicznej materiałów.
 • Badania powierzchni właściwej i porowatości ciał stałych metodą sorpcji fizycznej (pomiar powierzchni właściwej, rozmiarów porów od 30 Å do 5000 Å oraz dodatkowo mikroporów o średnicy od 3,5 Å do 30 Å, jak również ich objętość i dystrybucję wielkości; stosowane różne techniki raportowania).
 • Oznaczanie właściwości optycznych mas włóknistych i wytworów papierniczych (CIE L*a*b*/ ; ISO 2470).
 • PN-EN-113 Środki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno - Oznaczanie wartości grzybobójczych.
 • EN-839 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood Destroying basidiomycetes - Application by surface treatment.
 • PN- ENV 807 [2002]: Wood preservatives. Determination of the toxic effectiveness against sofr rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms.
 • PN-EN 84 [1989]: Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna  przed badaniami biologicznymi. procedura wymywania.
 • PN-EN 152-Metody badań środków ochrony drewna - Metoda laboratoryjna oznaczania skuteczności zabiegu zabezpieczania drewna obrobionego przed grzybami powodującymi siniznę.
 • PN-EN 927-3 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz - Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych.
 • PN EN 846 Tworzywa sztuczne - Ocena działania mikroorganizmów.
 • NWPC 1.4.1.3./79. (Nordic Wood Preservation Council) skuteczności preparatów przeciwsiniznowych.
 • CEN/TS 15082:2005 Wood preservatives. Determination of the preventive effectiveness against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber. Field test.
 • BS 3900-G6:1989 Methods of Test for paints. Part G6: Assessment of resistance to fungal growth.
 • PN-87/C-04910 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią.
 • PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej w odniesieniu do  stali - metoda pośrednia.
 • Badania skryningowe z udziałem grzybów z podgromady podstawczaki i grzyby niedoskonałe (pleśnie).
 • Oznaczenia stopnia palności drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • PN-76/C-89020 Oznaczenia indeksu tlenowego.
 • ASTM E69 - Oznaczenia skuteczności impregnatów ogniochronnych.
 • MFT (Mini Fire Tube) – zmodyfikowana metoda ASTM E69 Oznaczenia skuteczności impregnatów ogniochronnych
 • ISO 13927 - Tworzywa sztuczne -- Uproszczony sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i układu termopar jako detektora. Kalorymetr ubytku masy MLC (Mass Loss Calorimeter)
 • Oznaczenia szybkości zwęglania drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC).
 • Szkolenia z zakresu ochrony drewna, mikologii budowlanej oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC) metodą chromatografii gazowo-masowej (GC/MS) z wykorzystaniem komory klimatycznej.
 • Oznaczanie składu chemicznego biomasy roślinnej – kompleksowa analiza zawartości poszczególnych składników biomasy.
 • Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej surowców lignocelulozowych.
 • Oznaczanie zmiany barwy substancji stałych pod wpływem różnych czynników z wykorzystaniem kolorymetru Datacolor 600 z oprogramowaniem TOOLS V 2.0.0.
 • Analiza spektroskopowa w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis)
 • w zakresie 190- 1100 nm (UV-Vis), obejmująca analizę ilościową i jakościową roztworów substancji chemicznych oraz substancji czystych, a także charakterystykę substancji w zakresie analizy widm UV-Vis.
 • Analiza spektroskopowa w podczerwieni (FT-IR). Konfiguracja posiadanego aparatu pozwala na wykonywanie analiz w trybie transmisyjnym (kuweta lub KBr) lub z wykorzystaniem techniki ATR (Ge i diament), zarówno próbek ciekłych jak i substancji stałych.
 • Analiza chromatograficzna GC-MS. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS) stanowi połączenie dwóch zaawansowanych technik instrumentalnych dedykowanych do oznaczania związków organicznych.  Konfiguracja posiadanego aparatu pozwala na wykonywanie analiz w trybie  Py-GC/MS (pirolityczna chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas) pozwalającym na analizę próbek stałych bez ich dodatkowej obróbki oraz w trybie mikroekstrakcji z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME-GC/MS) umożliwiającym badanie próbek gazowych.
 • Suszenie liofilizacyjne - Liofilizacja jest najbardziej łagodnym procesem suszenia. Opiera się ona na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów.
 • Suszenie w próżni - Suszenie próżniowe zalicza się do najdelikatniejszych dla materiału metod suszenia. Suszenie w komorze próżniowej jest polecane np. w przypadku wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów, takich jak żywność, leki, chemikalia lub komponenty elektroniczne jak również w przypadku substancji, które zawierają łatwopalne rozpuszczalniki.
 • Mielenie i sortowanie - otrzymywanie dowolnych frakcji z materiałów o różnej twardości i ilości surowca wyjściowego.