Wyzwania w leśnictwie i inżynierii leśnej - studia przypadków z czterech krajów Europy Wschodniej

Leśnictwo i przemysł drzewny to silne sektory gospodarek krajów europejskich. Obecny trend wprowadzania gospodarki leśnej z poszanowaniem różnych funkcji lasu stworzył nowe wyzwania. 

Celem artykułu przeglądowego było opisanie zasobów leśnych i ich potencjału oraz zdefiniowanie wyzwań w leśnictwie i inżynierii leśnej w regionach Europy Wschodniej. Studia przypadku wybrano z czterech krajów: Chorwacji, Łotwy, Polski i Rumunii. Podstawowe dane i informacje dotyczące sektora leśnego obejmowały: zasoby leśne i produktywność lasu, użytkowanie lasów, rozwój działalności leśnej i trudności w zarządzaniu lasami. W analizowanych krajach Leśnictwo państwowe reprezentowało co najmniej 45%. Leśnictwo jest ważnym sektorem we wszystkich czterech krajach, a przyszłe wyzwania są obserwowane w gospodarce leśnej i inżynierii leśnej, w tym głównie: wzrost zasobów drewna, poprawa składu gatunkowego dla lepszej produktywności oraz wprowadzenie skutecznych zmechanizowanych operacji leśnych w trzebieży.

Oczekuje się dalszej poprawy głowic harwesterowych do zbioru gatunków liściastych i młodych drzewostanów. Za trudne czynniki uznano również kwestie związane ze środowiskiem: łagodne zimy utrudniają stosowanie technologii CTL na mokrych i wrażliwych miejscach. Ponadto pory suche mają duży wpływ na częstotliwość pożarów lasów, ale można to kontrolować za pomocą skutecznych systemów monitorowania. Udoskonalenie systemów informatycznych wykorzystywanych w operacjach leśnych powinno ograniczyć ślad węglowy poprzez optymalizację transportu, wykorzystania maszyn i ograniczenie zużycia paliwa. Wreszcie, innowacje są uznawane za kluczowe kwestie w doskonaleniu gospodarki leśnej i inżynierii leśnej; w związku z tym przeznaczono specjalne budżety na wsparcie nauki i rozwoju.

 

Mederski P. S., Borz S. A., Đuka A., Lazdiņš A. (2020). Challenges in Forestry and Forest Engineering–Case Studies from Four Countries in East Europe. Croatian Journal of Forest Engineering,

https://doi.org/10.5552/crojfe.2021.838