Wyznaczamy środek Puszczy Noteckiej – konkurs

Regulamin konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć studenci Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz uczniowie Technikum Leśnego w Goraju.

Cel:

W ramach Konkursu należy wyznaczyć i opisać środek Puszczy Noteckiej, np.:

1.           Geometryczny,

2.           Geograficzny (powiązany z fizjografią terenu),

3.           Historyczny (powiązany ze znaczącym wydarzeniem lub miejscem),

4.           Leśny (związany np. z podziałem na leśnictwa, obręby, nadleśnictwa, dyrekcje),

5.           Literaturowy (opisany w książkach lub artykułach),

6.           Inny (zdefiniowany przez autora pracy).

 

Warunki

Do konkursu należy zgłaszać prace, które środek Puszczy Noteckiej określą opisowo

i wyznaczą z podaniem współrzędnych GPS. Praca złożona do oceny powinna zawierać mapę, na której zostanie zaznaczony proponowany środek Puszczy Noteckiej oraz opis miejsca i motywy zaproponowanej propozycji. Pracę można wzbogacić o fotografię, rycinę lub cytat przytoczony z literatury i związany z proponowanym miejscem.

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Rada LKP „Puszcza Notecka”, przy współpracy z RDLP w Pile, RDLP w Poznaniu, RDLP w Szczecinie, nadleśnictwami LKP „Puszcza Notecka”, Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna UPP i Zespołem Szkół Leśnych w Goraju.

 

Nagrody

Fundatorem głównych nagród są dyrekcje i nadleśnictwa LKP „Puszcza Notecka”. Przewidziano nagrody za zajęcie: I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Jury może dokonać innego podziału nagród i ustalić nagrodę specjalną.

 

Miejsce i termin

Podpisane imieniem i nazwiskiem prace konkursowe z podaniem adresu korespondencyjnego i roku studiów/lub nauki należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26.02.2021 r. w dziekanacie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP lub w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

 

Jury

- przewodniczący:

- przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Notecka”,

- wiceprzewodniczący:

 dyrektor dyrekcji sprawującej prezydencję (lub osoba przez niego wyznaczona),

- członkowie:

- dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP (lub osoba przez niego wyznaczona),

- dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (lub osoba przez niego wyznaczona),

 - przedstawiciele Rady Naukowo-Społecznej LKP (2 osoby),

- przedstawiciele pozostałych dyrekcji i nadleśnictw LKP (po jednej osobie).

 

Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminem rozstrzyga Jury.