Wpływ grzybów nadrzewnych na zbiorowiska bezkręgowców

Grzyby nadrzewne stanowią ważną z punktu widzenia leśnictwa grupę organizmów – poprzez wywoływaną przez nie zgniliznę drewna powodują deprecjację surowca drzewnego i w konsekwencji straty ekonomiczne, ich rola w ekosystemie leśnym jest jednak znacznie bardziej złożona i ma również pozytywne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej aspekty. Grzyby te, kreując specyficzne mikrosiedliska, stwarzają możliwość bytowania charakterystycznych dla nich zgrupowań organizmów. W badaniach opublikowanych w czasopiśmie „Ecology and Evolution” podjęto słabo dotąd poznany temat ekologicznych uwarunkowań wpływu grzybów nadrzewnych na zbiorowiska bezkręgowców (pająków, kosarzy, zaleszczotków, roztoczy, skoczogonków i owadów) , za miejsce badań przyjmując Białowieski Park Narodowy, stanowiący jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów leśnych w Europie. Stworzona na potrzeby tej publikacji skala zmurszenia owocników pozwoliła na określenie wpływu stopnia rozkładu tego substratu na kształtowanie się zasiedlających go zgrupowań bezkręgowców i pokazanie, że postępujący proces rozkładu owocników istotnie wpływa na bytującą w nich faunę – owocniki silnie zmurszałe były w porównaniu do słabiej rozłożonych znacznie liczniej zasiedlane przez bezkręgowce, charakteryzowały się także większym bogactwem oraz odmiennym składem gatunkowym. Publikacja pozwoliła także na wykazanie gatunków nowych dla fauny Polski, takich jak Hoploseius oblongus – gatunku znanego dotąd zaledwie z jednego stanowiska na świecie. Wyniki badań wnoszą nową wiedzę pomagającą lepiej zrozumieć wpływ grzybów uznanych za patogeniczne na bioróżnorodność ekosystemu leśnego i mogą być przydatne z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.   

 

Gdula A.K., Konwerski S., Olejniczak I., Rutkowski R., Skubała P., Zawieja B., Gwiazdowicz D.J. (2021). The role of bracket fungi in creating alpha diversity of invertebrates in the Białowieża National Park, Poland. Ecology and Evolution, 2021(00): 1-15.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.7495