Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor dr hab. inż. Radosław Mirski | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Profesor dr hab. inż. Radosław Mirski

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. dr. hab. Radosławowi Mirskiemu został nadany tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne. Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej profesora Radosława Mirskiego to tworzywa drzewne, elektrotechnika i automatyka, budownictwo drewniane i naturalne.

Tworzywa drzewne, a precyzyjnie technologie związane z wytwarzaniem tworzyw drzewnych oraz ocena ich właściwości fizyko-mechanicznych, stanowią naturalną kontynuację zainteresowań prof. Mirskiego, wyniesionych ze studiów na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1994-1999), a rozwijanych w pracy zawodowej zarówno podczas studiów, jak i bezpośrednio po nich, gdyż w latach 1995 – 2020 w Zakładach Płyt Wiórowych w Czarnkowie przeszedł poszczególne stopnie kariery od laboranta, poprzez asystenta aż do samodzielnych stanowisk.

Karierę naukową prof. Mirski rozpoczął w 1999 r., podejmując studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Łęckiej.

W 2003 r., na podstawie rozprawy dotyczącej wpływu modyfikacji żywicy fenolowo-formaldehydowej estrami kwasów organicznych na właściwości płyt wiórowych, prof. Mirski uzyskał stopień doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, a w 2013 r. za osiągnięcia wykazane w monografii pt.: „Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych”, stopień naukowy doktora habilitowanego.

Już na początku studiów doktoranckich prof. Mirski uzyskał mianowanie (01.10.1999 r.) na stanowisko asystenta w Katedrze Tworzyw Drzewnych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, a po obronie doktoratu mianowanie na stanowisko adiunkta (01.10. 2004 r.) w tej samej Katedrze. Ze względu na specyfikę Katedry od początku kariery dydaktycznej związany był z takimi przedmiotami, jak Informatyka, Technologie Informacyjne, Elektrotechnika oraz Automatyka. Zatem, aby rozwijać się nie tylko dydaktycznie, ale także naukowo w tym zakresie, rozpoczął studia na Wydziela Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, które ukończył w 2006 r. Studia na Politechnice Poznańskiej nie tylko poszerzyły wiedzę prof. Mirskiego z zakresu studiowanej tematyki, ale także przyczyniły się do rozwoju jego metod nauczania, zwłaszcza pod wpływem takich świetnych dydaktyków, jak dr hab. inż. Paweł Idziak czy prof. Stanisław Rawicki. Zwłaszcza dr hab. inż. Paweł Idziak wywarł ogromny wpływ na postrzeganie przez, wtedy jeszcze dra Mirskiego, roli jaką pełni pracownik nauki zarówno w świecie dydaktyki, jak i badań naukowych. Studia na Wydziale Elektrycznym oraz współpraca z wyżej wymienionymi osobami były dobrą podstawą do podjęcia w 2013 roku roli Kierownika Zakładu Automatyki i Informatyki, jednostki organizacyjnej w strukturze ówczesnej Katedry Tworzyw Drzewnych.

Lata po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego to okres intensywnej współpracy z przemysłem oraz realizacji projektów badawczych. We współpracy z Kierownikiem Katedry, prof. UPP Dorotą Dziurką i zaangażowaniu całej Katedry udało się przeorganizować zaplecze badawcze, zakupić nową aparaturę czy też wytworzyć nowe stanowiska badawcze zasobami technicznymi katedry. Efektem tych prac były nie tylko publikacje naukowe czy patenty, ale także wdrożenia zaproponowanych czy też opracowanych rozwiązań. Za swoją działalność naukową prof. Mirski został 14 razy wyróżniony nagrodą Rektora oraz uzyskał nominacje w konkursach związanych z działalnością gospodarczą.

Obserwacje otoczenia gospodarczego i ukazujące się prace naukowe były przyczynkiem do poszerzenia dotychczasowych kierunków badań o nowy obszar naukowy. W 2019 roku zostaje powołany na Kierownika Katedry Tworzyw Drzewnych. Jednakże, w celu uwypuklenia działań naukowych Katedry związanych z budownictwem drewnianym i naturalnym, proponuje uzasadnioną zmianę nazwy Katedry na Katedrę Mechanicznej Technologii Drewna. Zmiana ta została wprowadzona w 2021 roku, a prof. Mirski zostaje równocześnie powołany na kierownika Laboratorium Drzewnych Materiałów Konstrukcyjnych.

Praca na Uczelni to także praca w różnych zespołach, komisjach i innych gremiach powoływanych przez Rektora, Dziekana czy organy kolegialne. Praca w takich zespołach to nie tylko odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ale także obserwacja i nauka tego jak to robią inni. Za szczególny okres tej działalności naukowej prof. Mirski uznaje pracę w komisji Wyborczej Wydziału Technologii Drewna. Wynika to z faktu, że już jako asystent mógł współpracować z  prof. dr. hab. Waldemarem Molińskim, podziwianym za wiedzę i uczyć się od niego jego warsztatu naukowego i organizacyjnego. Chciałby mieć nadzieję, że nabytą w wyniku tej współpracy wiedzę i doświadczenie kontynuuje zarówno w kierowanych przez siebie zespołach, jak i jako członek innych gremiów.

Po uzyskaniu stopnia doktora rozpoczął także opiekę nad studentami wykonującymi prace dyplomowe. Do dnia dzisiejszego wypromował 26 inżynierów oraz 18 magistrów. Był też promotorem ukończonego przewodu doktorskiego, a obecnie sprawuje opiekę nad trzema kolejnymi.