Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Profesor dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. dr hab. Dorocie Wrońskiej-Pilarek został nadany tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.

Dorota Wrońska-Pilarek ukończyła studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1997 roku na tym samym Wydziale uzyskała stopień naukowy doktora nauk leśnych na podstawie dysertacji „Morfologia ziaren pyłku i nasion krajowych gatunków rodzaju Ribes L.” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Zielińskiego, wyróżnionej przez Radę Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. W 2013 roku na podstawie cyklu pięciu artykułów pod tytułem „Morfologia, zmienność, żywotność i kiełkowanie ziarn pyłku gatunków z rodzaju Rosa L. (Rosaceae) i ich znaczenie dla taksonomii rodzaju” uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jej kariera zawodowa była związana z Katedrą Botaniki Leśnej (asystent), której nazwę na kilka lat zmieniono na Katedrę Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa (adiunkt), a obecnie - od października 2021 roku - jest to Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego (profesor).

Do najważniejszych nurtów badań naukowych prowadzonych przez panią profesor należą: badania nad wpływem warunków siedliskowych, czynników genetycznych i inwazyjnych właściwości leśnych gatunków roślin drzewiastych i zielnych na cechy morfologiczne, zmienność oraz zdolność kiełkowania i żywotność ziarn pyłku, określenie znaczenia cech morfologicznych organów generatywnych roślin w taksonomii i ekologii wybranych gatunków roślin leśnych, ocena wpływu antropopresji na przemiany flor leśnych obszarów chronionych w formie użytków ekologicznych, ocena stanu i zagrożeń oraz perspektywy zachowania dendroflory parków zabytkowych zachodniej Polski oraz rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Dorota Wrońska-Pilarek była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora UPP nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za osiągnięcia naukowe. W 2019 roku otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal „za długoletnią służbę”.

Dorota Wrońska-Pilarek prowadziła i prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na sześciu kierunkach prowadzonych na trzech wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie swojej pracy dydaktycznej  była promotorem 44. prac magisterskich oraz 25. prac inżynierskich. Przez ponad 20 lat jest opiekunem naukowym działającej od 1965 roku Sekcji Botanicznej Koła Naukowego Leśników.

Pani profesor angażuje się w działania organizacyjne tak na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak i macierzystego Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Była członkiem Rektorskiej komisji wyborczej, Rady dydaktycznej UPP. Obecnie pracuje w Senackiej komisji ds. kadr naukowych oraz Kolegium elektorów naszej Uczelni. Była członkiem Rady Wydziału Leśnego, a obecnie zasiada w Radzie Dyscypliny Nauki Leśne. Przewodniczyła Radom Programowym na dwóch kierunkach studiów. W różnych kadencjach wchodziła w skład wielu komisji wydziałowych. Od 2019 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Botaniki Leśnej, a obecnie kieruje Katedrą Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego.

 

Chciałbym serdecznie podziękować Wszystkim Niezwykłym Osobom, których naukowa pasja i rozległa wiedza, życzliwości i życiowa mądrość zawsze budziły mój głęboki podziw i inspirowały mnie w życiu zawodowym i prywatnym.

Szczególne podziękowania składam mężczyznom mego życia - mężowi i synowi.

 

Dorota Wrońska-Pilarek