Praca autorstwa: Zuzanna Magdziak, Monika Gąsecka, Anna Budka, Piotr Goliński, Mirosław Mleczek

PROFILE AND CONCENTRATION OF THE LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS AND PHENOLIC COMPOUNDS CREATED BY TWO-YEAR-OLD ACER PLATANOIDES SEEDLINGS GROWING UNDER DIFFERENT AS FORMS

Praca autorstwa: Zuzanna Magdziak, Monika Gąsecka, Anna Budka, Piotr Goliński, Mirosław Mleczek, opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Journal of Hazardous Materials (200 pkt., IF=9,038): Profile and concentration of the low molecular weight organic acids and phenolic compounds created by two-year-old Acer platanoides seedlings growing under different As forms.

W pracy opisano odpowiedź fizjologiczną sadzonek klonu zwyczajnego Acer platanoides L. poddanego działaniu nieorganicznych form arsenu (As(III), As(V)) oraz formy organicznej (kwasu kakodylowego - DMA), indywidualnie, jak i w układach mieszanych. Stwierdzono, że zarówno forma, jak i stężenie arsenu istotnie modyfikowały akumulację i wydzielanie kwasów organicznych o niskich masach cząsteczkowych oraz związków fenolowych. Poziom oznaczanych metabolitów był najwyższy w tkance fotosyntetyzującej, natomiast najniższy w przypadku ryzosfery. Ponadto, najwyższe zawartości kwasów niskocząsteczkowych obserwowano w układach zawierających kwas kakodylowy, którego toksyczność względem gatunków drzewiastych została wykazana przez autorów we wcześniejszej pracy (Chemosphere 2021, 263, 127859).

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420302685?...