Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GOSPODAROWANIE WODĄ W LESIE - Książka | Wydział Leśny i Technologii Drewna

GOSPODAROWANIE WODĄ W LESIE - Książka

Co zrobić, żeby wody w lesie było więcej? Odpowiedzi na to pytanie zawarte są w nowej książce pod redakcją profesora Andrzeja Czerniaka pt.: GOSPODAROWANIE WODĄ W LESIE.

Autorami poszczególnych rozdziałów monografii są naukowcy i praktycy z różnych jednostek (uczelni, biur projektowych i Lasów Państwowych), w tym m.in. Pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP: Andrzej Czerniak, Wojciech Kowalkowski, Piotr Robakowski, Janusz Szmyt, Bernard Okoński, Anna Krysztofiak-Kaniewska, Adrian Łukowski.

Zmniejszające się zasoby wody w Polsce zmuszają leśników do podejmowania działań, w efekcie których bilans wodny na konkretnych obszarach będzie korzystniejszy. Wskazania, przykłady rozwiązań i nowe kierunki działań zawarto w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. inż. Andrzeja Czerniaka z Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pomysłodawcą zebrania dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą w lesie był dyrektor Janusz Bańkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Zakres tematyczny książki omówiono z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

Zebrane materiały przewidziano wydać w minimum dwóch częściach, pierwsza właśnie się ukazała.

W pracy zaprezentowano wyniki badań naukowych i działania praktyczne dotyczące gospodarowania wodą w lasach, już występujące i przewidywane zmiany w środowisku leśnym na obszarach z deficytem wody, spodziewane zagrożenia dla drzewostanów, przykładowe działania rozwiązujące lokalne problemy związane z infrastrukturą wodną w lasach, zasady opracowywania Planów Gospodarowania Zasobami Wodnymi w nadleśnictwach, metody monitorowania środowiska. Pozycja zawiera również przydatną wiedzę z zakresu hydrologii leśnej.

Monografia przeznaczona jest głównie dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ale odbiorcami książki mogą być również studenci uczelni wyższych i uczniowie techników leśnych. Informacje zawarte w monografii mogą być przydatne gminom i pracownikom regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

 Recenzentem monografii był prof. dr hab. Edward Pierzgalski. Jak czytamy w bardzo pozytywnej recenzji, szczególnie ważnym elementem gospodarowania wodą jest poprawne wykonywanie Planów Gospodarowania Zasobami Wodnymi w poszczególnych nadleśnictwach.

Wydawcą monografii jest EKO-LAS, EKO-FOREST.

Instytucja prowadząca to -  BULiGL, Oddział w Brzegu.

Powyższy opis zaczerpnięto z rozdziału „Przedmowa” autorstwa profesora A. Czerniaka.