Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Carinata and Camelina boosting the sustainable diversification in agricultural production systems (akronim: CARINA). Projekt HORYZONT EUROPA | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Carinata and Camelina boosting the sustainable diversification in agricultural production systems (akronim: CARINA). Projekt HORYZONT EUROPA

Projekt CARINA zaplanowany na 48 miesięcy koncentruje się na nowych zrównoważonych i zróżnicowanych systemach rolniczych, w tym na uprawie 2 roślin oleistych Brassica carinata L. Brown (zwana kapustą abisyńską czy musztardą etiopską) oraz Camelina sativa L. Crantz (lnianka siewna). Projekt ma na celu zwiększenie bioróżnorodności roślin uprawnych oraz dopasowanie w/w gatunków do płodozmianów w gospodarstwach rolnych zainteresowanych ich uprawą. Wykorzystane w projekcie gatunki roślin oleistych charakteryzują się łatwą adaptacją do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych oraz możliwością wykorzystania w różnych systemach rolniczych. Nasiona Brassica carinata i Camelina sativa dostarczają wysokiej jakości olejów, które zostaną przekształcone w innowacyjne bioprodukty. Wpisując się w Cyrkularną Ekonomię i filozofię „no waste” plon uboczny również znajdzie innowacyjne zastosowanie.

Projekt CARINA realizowany jest przez doświadczony zespół 18 partnerów i 5 podmiotów stowarzyszonych z 13 krajów UE oraz państw stowarzyszonych z UE (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Słowacja, Bułgaria, Polska, Wielka Brytania, Serbia, Tunezja, Maroko, Szwajcaria). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedynym konsorcjantem z Polski.

 Realizacja projektu na UPP przebiega dwutorowo. Pani prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin (KGiHR) Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii jest kierownikiem zadań w WP1 dotyczących doświadczeń polowych i będzie działała przy współpracy z pracownikami KGiHR oraz Katedry Agronomii. Na poletkach demonstracyjnych w gospodarstwach rolnych testowane będą systemy siewów mieszanych w porównaniu z uprawami w siewach czystych. Kolejne doświadczenia dotyczą uprawy tych gatunków na glebach charakteryzujących się niską żyznością (tzw. gleby marginalne). Dodatkowo wszyscy partnerzy projektu będą analizować zagrożenia, ryzyko i szanse związane z wprowadzeniem dwóch roślin oleistych do uprawy.

Liderem WP2 jest Pani prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska z Katedry Chemii, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, która w interdyscyplinarnym, międzywydziałowym zespole analizowuje skład chemiczny nasion oraz produktów ubocznych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu CARINA. W ramach projektu realizowany jest doktorat, którego promotorkami są Panie Profesor.

Istotnym aspektem niniejszego projektu jest maksymalizacja wykorzystania zarówno olejów, wytłoków oraz słomy z analizowanych roślin oleistych. Zostaną opracowane m.in. technologie odzyskiwania substancji aktywnych, antyżywieniowych, białka, pozostałości oleju oraz izolacji substancji będących stymulatorami wzrostu roślin. Wśród proponowanych zastosowań istotnym jest opracowanie innowacyjnych środków ochrony roślin, dedykowanych szczególne dla roślin drzewiastych. Preparaty te będą całkowicie naturalne. Ich skuteczność zostanie zweryfikowana za pomocą doświadczeń na siewkach sosny wobec wybranych gatunków owadów gryzących. Doświadczenie prowadzone będzie zarówno w warunkach modelowych, jak i rzeczywistych (młodniki sosnowe). Technologie opracowania środków ochrony roślin przed szkodnikami będą realizowane dwukierunkowo: jako preparaty odstraszające oraz owadobójcze. Ma to istotne znaczenie dla gospodarki leśnej, ponieważ wpisuje się w aktualne trendy polegające na ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony lasu. Opracowane technologie oraz produkty będą miały istotne znaczenie dla rolnictwa i leśnictwa.

Wartością dodana projektu jest stworzenie latarni wiedzy na temat prowadzonych badań i opracowanych technologii. Będą one stworzone w jednostkach naukowo-badawczych biorących udział w projekcie. Zostanie również zbudowana baza wiedzy na temat zarówno B. carinata oraz C. sativa, jak i wszystkich technologii, preparatów i produktów, które będą efektem projektu. Baza będzie powszechnie dostępna i rozpropagowana w środowisku społecznym w kontekście zrównoważonej biogospodarki.  

Osoba kierująca w projekcie z ramienia UPP prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

 

Źródło finansowania: Horyzont Europa

Projekt realizowany w ramach konsorcjum międzynarodowego:

Koordynator:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, UNIBO (Włochy)

Konsorcjanci:

ARVALIS Institut du Vegetal, ARVALIS (Francja)
Agraren Universitet - Plovdiv, AUP (Bułgaria)
Camelina Company España SL(Hiszpania)
Centre for Renewable Energy Sources and Saving Fondation (Grecja)
DBFZ Deutsches Iomasseforschungszentrum Gemeinnutzige (Niemcy)
Flanat Research Italia SRL, FLANAT (Włochy)
International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (Liban)
Institut za Ratarstvo i Povrtarstvo Institut od Nacionalnog Znacaja za Republiku Srbiju (Serbia)
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, INRAT (Tunezja)
Novamont S.p.A. (NVMT) (Włochy)
Pedal Consulting SRO, PEDAL (Słowacja)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PULS (Polska)
SAIPOL SAS, SAIPOL (Francja)
Cooperativas Agro-Alimentarias de España u de Coop Sociedad Cooperativa (Hiszpania)
Terres Inovia, TI (Francja)
Kimitec Biogroup SL, KIMITEC (Hiszpania)
RSB Roundtable on Sustainable Biomaterials Association (Szwajcaria)
Nuseed Europe LTD., NUSEED (Anglia)