Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RID Leśny - informacje na temat projektu | Wydział Leśny i Technologii Drewna

RID Leśny - informacje na temat projektu

"Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do Zarzadzania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2021 roku nr 18/2021 w sprawie wydatkowania środków w projekcie RID w kontekście ewaluacji jakości działalności naukowej, zachęcam jako koordynator projektu na WL o aktywność w aplikowaniu o dotację na działania związane z finansowaniem/dofinansowaniem procesu publikacyjnego w wysoko punktowanych czasopismach.

Zwracam się z prośbą o dokonanie analizy jakościowego i ilościowego wypełnienia slotów przez każdego z pracowników zaliczonych do liczby N, w ramach dyscypliny nauki leśne. Analizy takiej można dokonać wykorzystując platformę Expertus - moduł doradczy w zakresie ewaluacji, która jest ogólnie dostępna na stronie naszej biblioteki. Proszę pamiętać, iż moduł ten nie uwzględnia oświadczeń upoważniających podmiot do wykorzystania dokonania w procesie ewaluacji, które niebawem będą składane przez pracowników.

Podczas analizy proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację, w której jest wypełnionych mniej niż 4 słoty publikacyjne. Proszę takie osoby o publikacyjną aktywność naukową oraz o skorzystanie z dofinansowani/finansowanie publikacji wysoko punktowanych zgodnie z regulaminem RID.

 

Informacje dotyczące wsparcia w ramach projektu RID, wraz z jego regulaminem znajdują się na stornie:

http://wltd.up.poznan.pl/pl/rid

Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism..."

 

 

ministerstwo_0.png

„Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

Projekt „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” finansowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zgodnie z umową o finansowanie projektu nr 005/RID/2018/19. Celem projektu jest poprawa jakości publikacji naukowych oraz wzrost umiędzynarodowienia badań naukowych na Wydziale WLTD.

W czasie trwania projektu Wydział Leśny będzie realizował szereg zadań zmierzających do podniesienia jakości badań naukowych dyscyplinie nauki leśne. Łącznie na realizację wszystkich zadań została zaplanowana kwota 1,5 mln zł brutto. Koordynatorem projektu z ramienia kierunku leśnictwo jest  Prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek.

Szczegółowy opis realizowanych zadań oraz kryteriów finansowania, bądź współfinansowania poszczególnych zadań w ramach projektu RID jest zamieszczony w regulaminie, który wraz z formularzami wniosków dostępny jest na stronie Wydziału.

Finansowanie jakiegokolwiek działania w projekcie wiąże się z koniecznością zamieszczenia w publikacji, monografii czy materiałach konferencyjnych, w tym prezentacjach i posterach, odpowiedniej formuły.

W przypadku artykułów naukowych jest to:

Publikacja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 005/RID/2018/19

The publication is co-finansed within the framework of Ministry of Science and Higher Education programme as "Regional Initiative Excellence" in years 2019-2022, project number 005/RID/2018/19

W przypadku monografii naukowych jest to:

Monografia współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 005/RID/2018/19

The monograph is co-finansed within the framework of Ministry of Science and Higher Education programme as "Regional Initiative Excellence" in years 2019-2022, project numer 005/RID/2018/19

W przypadku konferencji naukowych jest to:

Konferencja współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 005/RID/2018/19

The conference is co-finansed within the framework of Ministry of Science and Higher Education programme as "Regional Initiative Excellence" in years 2019-2022, project numer 005/RID/2018/19

Składanie wniosków

Wnioski (załączniki na stronie) o finansowanie/współfinansowanie zadań w ramach projektu, proszę składać w formie elektronicznej na adres (tomasz.jelonek@up.poznan.pl) bądź w dziekanacie Wydziału.

Do wniosków proszę dołączyć kalkulację kosztów bądź fakturę (korekty native, opłaty konferencyjne, opłaty za Open Access).

Po uzyskaniu finansowania konieczne będzie wypełnienie formularza zamówienia publicznego, na którym w nagłówku i stopce umieszczone są informacje o projekcie (załącznik).

W punkcie 3 zamówienia publicznego podpisuje się kierownik katedry.

W punkcie 6 zamówienia publicznego należy wpisać:

Źródło finansowania:  005/RID/2018/2019/nauki leśne/  …..  tu wpisujemy numer zadania zgodny z numeracją zawartą w tabeli poniżej.

Podpis wnioskodawcy – podpis Dziekana

W punkcie 7 (dysponet środków) podpisuje się kierownik projektu, kanclerz Robert Fabiański

Numer i nazwa zadania

Opis zadania

6. Wspieranie efektywności w publikowaniu wyników badań w czasopismach nauk., ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach. Jest to zintegrowany system działań zmierzający do wzrostu liczby publikacji wysyłanych do renomowanych czasopism międzynarodowych, charakteryzujących się stosunkowo wysokim wskaźnikiem Ipmact Factor oraz publikowania wyników prowadzonych badań w czasopismach wysoko punktowanych. premie i nagrody, korekta gramatyczna + tłumaczenia, opłaty wydawnicze, skład, druk, koszty publikacji (Open Access)

7. Udział w konferencjach międzynarodowych (wygłoszony referat lub publikacja w materiałach pokonferencyjnych publikowanych w bazie Web of Science)

organizacja i uczestnictwo, opłaty konferencyjne, materiały konferencyjne, promocyjne, tłumaczenia korekty językowe

8. Zwiększenie wpływu badań naukowych oraz prac rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. Realizacja tego zadania to przede wszystkim nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym. W wyniku realizacji zadania musi powstać formalna grupa robocza, która celem jest realizacja celów naukowych: organizacja spotkań grup roboczych.

10. Stworzenie zespołów badawczych i zwiększenie środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe. Zadanie to ma na celu zwiększenie potencjału jednostki w uzyskiwaniu projektów badawczych oraz tworzenie zespołów badawczych aplikujących o granty:premie za złożone wnioski na projekty badawcze,  koszty tworzenia i działań zespołów badawczych aplikujących o projekty naukowe NCN, NCBiR, UE

"Wniosek o zamówienie publiczne:

 ·  wniosek przygotowujemy na przesłanym w załączniku wzorze wniosku o udzielenie zamówienia publicznego obowiązującego w projekcie RID
·   kwoty w pkt. 3 należy uzupełnić zgodnie z poniżej przedstawioną instrukcją:
1.      Kwotę oferty (faktury) przedstawioną w walucie obcej przeliczamy na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wystawienie wniosku (link do strony NBP https://www.nbp.pl/transfer.aspx?c=/ascx/ListABCH.ascx&Typ=a&p=rok;mies&.... Tym sposobem otrzymujemy kwotę netto.
2.      Otrzymaną kwotę netto przeliczamy na EUR (nowy kurs uczelniany: 4,2693 PLN)
3.      Do kwoty netto doliczamy 23% VAT i otrzymujemy kwotę brutto"