Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Akredytacja kierunków studiów | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Akredytacja kierunków studiów

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierując się raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku Leśnictwo prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydała ocenę wyróżniającą.

 

 

Kierunek studiów Technologia drewna – otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w pięciu kierunek Technologia drewna uzyskał najwyższą ocenę.
Według Prezydium PKA Technologia drewna prowadzona na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w stopniu wyróżniającym spełnia większość kryteriów jakościowych na poziomie studiów I i II stopnia. Pięć kryteriów odnoszących się do:

  • celów i efektów kształcenia oraz sytemu weryfikacji,
  • programu studiów,
  • zasobów kadrowych,
  • prowadzenia badań naukowych,
  • wewnętrznego systemu zapewnienia jakości,

otrzymało ocenę wyróżniającą.