Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MEBLI

Rekrutacja trwa do 30 września 2023 lub do wyczerpania miejsc

Link do e-rekrutacji: https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/?rekr=47d1e990583c9c67424d369f3414728e

Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci uczelni o kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych mających kluczowe znaczenie dla nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu meblarskiego. Absolwenci tych kierunków stanowią jednak niski odsetek absolwentów studiów wyższych. Dlatego konieczne jest kształcenie podyplomowe z zakresu meblarstwa absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w fabrykach mebli.

Rozwijanie przemysłu meblarskiego opartego na wiedzy wymaga nowoczesnego szkolenia studentów i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników tej branży w zakresie wykorzystywania środków informatycznych w procesach: projektowych, technologicznych i produkcyjnych.

Cel studiów: nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń.

Słuchacz studium zostanie także przygotowany do:
- roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli,
- funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne,
- zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych,
- samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli,
- łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania,
- praktycznego stosowania nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach biur konstrukcyjno-technologicznych i w produkcji.
 
Czas trwania, charakter zajęć, miejsce studiów:
Czas trwania studiów: studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać  się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie, w formie wykładów i ćwiczeń. Studia prowadzone są w języku polskim.
Miejsce: budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42,60-627 Poznań.

Koszt uczestnictwa: 5 500 zł w roku akademickim 2023/2024 (możliwość zapłaty w dwóch ratach, I rata po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia).

Konto bankowe Uczelni: SANTANDER BANK POLSKA S.A.   29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
z dopiskiem - „Opłata za studia podyplomowe KZPiWM, subkonto: 293.22.409”
 
Warunki ukończenia studiów:
• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych - warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia,
• złożenie i zaliczenie pracy dyplomowej.
Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń i złożeniu pracy dyplomowej Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
Warunek uruchomienia studiów – min. 12 osób.
 
Wymagane dokumenty:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- kwestionariusz osobowy (wydruk z e-rekrutacji),- życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe,
- odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia (lub ksero potwierdzone z oryginałem),
- zdjęcie legitymacyjne,
- poświadczoną kserokopię dowodu osobistego,
- skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę),
- umowa (po zakwalifikowaniu),- potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr (po zakwalifikowaniu).
 
Warunkiem podjęcia studiów jest:
  - zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia w formie pisemnej,
  - złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów.
 
Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Robert Kłos
tel. 61 848-7478  robert.klos@up.poznan.pl
 
Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny i Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
z dopiskiem „Studia Podyplomowe – Katedra Meblarstwa”
 
ZałącznikWielkość
Plik PLAN STUDIÓW_0.docx13.74 KB