Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego | Wydział Leśny i Technologii Drewna

MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego

Rekrutacja elektroniczna  https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/?rekr=6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87  do 15.04.2024

Zapraszamy na trzysemestralne studia realizowane w systemie Master of Business Administration – MBA

MBA - MENEDŻER GOSPODARSTWA LEŚNEGO III EDYCJA

Zapraszamy na trzecią edycję trzysemestralnych studiów realizowanych w systemie Master of Business Administration – MBA

Studia realizowane są w języku polskim i są specjalnie dedykowane dla każdego, komu zależy na rozwoju kompetencji kierowniczych oraz rewizji swoich dotychczasowych umiejętności, pozwalających realizować zadania zawodowe z zakresu zarządzania w leśnictwie na najwyższym poziomie. Studia rozpoczną się w czerwcu 2024 r. a zakończą w październiku  2025 r.

Celem studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” jest zwiększenie kompetencji menedżerskich obecnej, jak i przyszłej kadry kierowniczej zajmującej się gospodarką leśną, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych praktyk w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, rachunkowości w tym rachunkowości zarządczej oraz psychologii.

Oferta studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” to nauka praktycznych umiejętności przywódczych, rozwiązywania potencjalnych problemów, definiowania innowacyjnych rozwiązań i analizowania bieżących trendów.

W toku studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego” słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy prawa krajowego i międzynarodowego, zarządzania kompetencjami miękkimi, finansów, rachunkowości, controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałowymi oraz  koncepcji leśnictwa jako elementu zrównoważonego rozwoju.

Kontakt w sprawie rekrutacji: e-mail: mba-lasy@up.poznan.pl   tel. 451 050 580

Warunki przyjęcia do programu MBA

•            ukończone studia wyższe,

•            minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata.

Wymagane dokumenty:

REKRUTACJA  ELEKTRONICZNA

Warunkiem podjęcia studiów jest:

•            pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej obecnie wykonywanej pracy,

•            zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a słuchaczem w formie pisemnej,

•            złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty do 30 maja 2024 na e-mail.  mba-lasy@up.poznan.pl Koszty: 16 000,00 zł brutto za 3 semestry Opłata za studia pobierana jest po decyzji o przyjęciu na studia -maj 2024

 

Program studiów został skumulowany w pięciu blokach tematycznych w taki sposób żeby uzyskana wiedza pozwoliła, nawet osobom bez wcześniejszego doświadczenia w tej materii, nabyć umiejętności menadżerskie w zakresie:

 

1. Blok I - Prawo. W zakresie zagadnień prawnych, stanowiących przede wszystkim studium przypadków, słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę m. in. w zakresie: funkcjonowania nadleśnictwa jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, właściwego kształtowania relacji pomiędzy jednostkami Skarbu Państwa, procesów zarządzania w procedurach administracyjnych, cywilnoprawnych podstawy zarządzania jednostką w obrocie gospodarczym, zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym, zamówień publicznych w nadleśnictwach, właściwych postaw na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego. Zakres tematyczny odpowiada praktycznym problemom z jakimi może spotkać się menadżer gospodarstwa leśnego w swojej codziennej pracy.

 

2. Blok II – Komunikacja. Zajęcia obejmujące wiedzę z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pozwolą na opanowania wiedzy i umiejętności m. in. z: umiejętnego wykorzystywania zasad public relations i komunikacji społecznej ułatwiającej kontakty z mediami w tym komunikacji w sytuacjach kryzysowych, kształtowania wizerunku nadleśnictwa oraz autoprezentacji i autopromocji  podczas wystąpień i udzielania wywiadów. W ramach tego bloku zajęcia odbywają się m. in. w studiu radiowym.

 

3. Blok III – Zarządzanie. Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed menadżerami jest umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi i pozostałymi zasobami gospodarstwa leśnego. Dlatego w ramach prowadzonych zajęć słuchacze nauczą się m. in.: budować zespoły, radzić sobie z konfliktem, planować w kontekście organizacji, umiejętnie zarządzać czasem, radzić sobie ze stresem, budować kulturę organizacyjną i uzyskiwać przywództwo w organizacji oraz uznanie w roli lidera. W zakresie zarządzania zasobami gospodarstwa leśnego przedstawione i omówione zostaną zagadnienia dotyczące m in.: planowania działalności inwestycyjnej, procedur budowlanych i drogownictwa, prowadzenia właściwej polityki mieszkaniowej oraz przedstawiona zostanie problematyka dzierżaw i najmów, a także kluczowe problemy i ich rozwiązania dotyczące zarządzania nieruchomościami leśnymi.

 

4. Blok IV – Finanse. Sprawne przywództwo musi być oparte o wiedzę w tym wiedzę z zakresu ekonomii i  finansów. Mając to na uwadze, program studiów został skonstruowany w taki sposób, żeby uzyskana widza pozwoliła nabyć umiejętności menadżerskie w zakresie finansów i rachunkowości oraz zarządzania finansami, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami. W tym bloku tematycznym słuchacze zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie: rozpoznawania i kwalifikowania podstawowych kategorii ekonomicznych, sporządzania i wykorzystywania sprawozdawczości finansowej gospodarstwa leśnego, gospodarki finansowej nadleśnictwa, polityki zarządzania płatnościami, inwentaryzacji według prawa bilansowego, kalkulacji oraz analizy i kontroli kosztów nadleśnictwa, rachunku kosztów w nadleśnictwie w tym wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych. Suchacze nauczą się w sposób zorganizowany wykonywać analizy ekonomiczne gospodarstwa leśnego. Nabędą umiejętności prawidłowego czytania i analizowania sprawozdań finansowych, oceny sytuacji majątkowo-finansowej oraz struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat. Będą umieli w właściwy sposób wykonać analizę rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów. Poznają również warianty wartości przepływów pieniężnych. Na zajęciach poruszone zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące podatków w gospodarstwie leśnym oraz te związane ze sprawną i skuteczną windykacją należności.

 

5. Blok V – Rachunkowość zarządcza. Dopełnieniem kompetencji menadżerskich będzie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowość zarządczej obejmujących m. in.: umiejętność sporządzania strategicznej karty wyników oraz umiejętnego zarządzania procesami w gospodarstwie leśnym z uwzględnieniem istoty zarządzania procesowego. Zmieniające się oczekiwania społeczne co do lasów i gospodarowania nimi wymuszają posiadanie przez menadżerów aktualnej wiedzy pozwalającej na lobbowanie korzystnych rozwiązań politycznych i właściwą komunikację ze społeczeństwem. Dlatego w ramach kursu „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego”  słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie  raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstwa leśnego a w ramach przedmiotu Gospodarka leśna przyszłości uzyskają kompleksową wiedzę na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i leśnej polityki unijnej.

 

Program studiów „MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego”

 

Semestr I

 I.  Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP –część 1

1. PGL LP jako reprezentant Skarbu Państwa w świetle prawa krajowego

2. Nadleśniczy w strukturze organizacyjnej PGL LP

3. Prawne aspekty procesów zarządzania w procedurach administracyjnych

4. Cywilnoprawne podstawy zarządzania jednostką w obrocie gospodarczym

 

II. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

1. Podstawy public relations i komunikacji społecznej

2. Kształtowanie wizerunku nadleśnictwa

3. Autoprezentacja podczas wystąpień i wywiadów

 

III. Podstawy finansów i rachunkowości

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne

2. Podstawy sprawozdawczości finansowej gospodarstwa leśnego

3. Podstawy gospodarki finansowej nadleśnictwa

4. Inwentaryzacja według prawa bilansowego

 

Semestr II

I. Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 2

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym

2. Zamówienia publiczne w nadleśnictwach

3. Jednostki organizacyjne PGL LP na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego

 

II. Zarządzanie kosztami

1. Kalkulacja oraz analiza i kontrola kosztów nadleśnictwa

 2. Rachunek kosztów w nadleśnictwie

 

III. Zarządzanie finansami

1. Analiza ekonomiczna gospodarstwa leśnego

2. Podatki w gospodarstwie leśnym

3. Windykacja należności

 

Semestr III

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

2. Zarządzanie czasem i efektywna organizacja czasu pracy

3. Radzenie sobie ze stresem

4. Kultura organizacyjna, zarządzanie i przywództwo w organizacji żyjącej

 

II. Controlling i rachunkowość zarządcza

1. Strategiczna karta wyników w gospodarstwie leśnym

2. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstwa leśnego

3. Zarządzanie procesami w gospodarstwie leśnym

 

III. Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego

1. Planowanie działalności inwestycyjnej

2. Procedury budowlane i drogownictwo

3. Polityka mieszkaniowa oraz dzierżawy i najmy

4. Zarządzanie nieruchomościami leśnymi

 

IV. Gospodarka leśna przyszłości – Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju

1.Podstawowe założenia i definicje Zrównoważonego Rozwoju

2. Rozwój koncepcji (nowe wyzwania i trendy – współczesne problemy i rozumienie rozwoju).

3. Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce

4. Instrumenty wspierające zrównoważony rozwój

5. Przegląd wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju

6. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – zarządzanie holistyczne

 

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminów semestralnych.

 

 

ZAŁĄCZNIK

WIELKOŚĆ

[PDF icon]  Regulamin_studiów_podyploowych.pdf

211.41 KB

[Plik]  Klauzula_informacyjna-UPP_0_0.docx

15.29 KB

[Microsoft Office document icon]  Wniosek o wystawienie faktury - czesne_1_0.doc