Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych” na rok akademicki 2018/2019.
Studia podyplomowe skierowane są do kadry Państwowej Straży Pożarnej, kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli i budynków, technologów drewna, absolwentów studiów o profilu technicznym oraz innych osób, które zainteresowane są problematyką związaną z ochroną przeciwogniową konstrukcji drewnianych.
Ukończenie studiów pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych konstrukcji i budynków wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz środków ochrony drewna.
Celami dodatkowymi są:
- uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej budowy i właściwości drewna, środków ochrony drewna przed działaniem ognia, metod zabezpieczania drewna, metod badania skuteczności zabezpieczeń oraz właściwości środków powłokowych stosowanych w ochronie drewna przed ogniem;

- rozszerzenie wiadomości z zakresu prawnych aspektów zabezpieczeń konstrukcji, oceny ryzyka ogniowego oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych stosowanych do ochrony budynków i konstrukcji przed działaniem ognia.

Czas trwania studiów:
Studia prowadzone są jako niestacjonarne studia podyplomowe trwające dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 14 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 387. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń, w budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Czesne – 4500 zł za dwa semestry

Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2018.

Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Grześkowiak
tel. 61 848 74 64
e-mail:bezpppoz@up.poznan.pl

Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:

- kwestionariusz osobowy
- życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
- odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
- zdjęcie legitymacyjne
- poświadczoną kserokopię dowodu osobistego
- deklarację płatności
- skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
- umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
z dopiskiem „Studia Podyplomowe – Bezpieczeństwo”