Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technologia drewna inż. - studia dualne | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Technologia drewna inż. - studia dualne

 

Studia dualne to systematyczne łączenie wiedzy/teorii na uczelni z umiejętnościami/praktyką u partnera przemysłowego. To szansa na zdobycie dużego doświadczenia praktycznego już podczas studiów. Absolwent studiów dualnych to bardziej praktyk, niż teoretyk.

Studia dualne na kierunku Technologia drewna są unikatowe w skali kraju. Są to studia prestiżowe, na absolwentów których czeka już branża drzewna. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy strukturalnych UE w planie studiów uwzględniono już od pierwszego roku płatne dla studentów staże u partnerów przemysłowych, a także liczne wizyty studyjne w zakładach przemysłu drzewnego w całym kraju.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii drewna. W semestrach 1, 3 i 5 zajęcia odbywają się głównie na uczelni, a w semestrach 2, 4, 6 i 7 częściowo na uczelni, a w przeważającej mierze w zakładach pracy, w postaci trzymiesięcznych płatnych staży i praktyk.

Absolwent inżynierskich studiów dualnych może podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na naszym Wydziale w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia te trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera technologii drewna.

Rodzaj studiów: 
Studia stacjonarne
Stopień studiów: 
Studia I stopnia

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2021/2022 ustala się następujące opłaty:

na studiach stacjonarnych:

        - 200 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 300 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

Plany

Rozkłady zajęć

Praktyki

Koordynator ds. stażu i praktyki na kierunku Technologia drewna - studia o profilu praktycznym - w roku akademickim 2021/2022:

dr inż. Łukasz Matwiej
Katedra Meblarstwa
tel. 61 848 7480
e-mail: lukasz.matwiej@up.poznan.pl

W czasie realizacji praktyki studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy student nie posiada wykupionego w Uczelni ubezpieczenia na czas trwania praktyki, zobowiązany jest wykupić je we własnym zakresie.

Prace dyplomowe


Partnerzy przemysłowi