Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

III Edycja: marzec 2023 – luty 2024

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres:

Tomasz Jelonek
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
Z dopiskiem: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring

 

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich (preferowane techniczne kierunki ukończonych studiów).

 

Wymagane dokumenty:

  *   odpis lub potwierdzona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  *   wniosek o przyjęcie na studia

  *   kwestionariusz osobowy

  *   klauzula informacyjna - RODO

  *   skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia całości kosztów studiów lub deklaracja pokrycia całości kosztów studiów (w przypadku osób niekierowanych przez zakład pracy)

  *   jedno zdjęcie.

 

Warunkiem podjęcia studiów jest:

  *   zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a słuchaczem w formie pisemnej,

  *   złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów.


Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

Cele kształcenia obejmują nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

1. Oceny ryzyka w otoczeniu drzew na podstawie: analizy cech morfologicznych drzew pod kątem ich stabilności; identyfikacji wad drewna, grzybów oraz owadów wraz z określeniem ich wpływu na stan zdrowotny i statykę drzewa; stosowania dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

2. Zarządzania drzewami niebezpiecznymi, w tym: znajomość elementów prawa dotyczących odpowiedzialności i obowiązków właścicieli i zarządców; sporządzania dokumentacji i wniosków; zasad pielęgnacji i usuwania drzew niebezpiecznych, zasad postępowania z drzewami niebezpiecznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych:  190, liczba semestrów: 2, liczba zjazdów: 10.

Program

Semestr I

  I.  Systematyka oraz budowa i funkcjonowanie drzew

1  Budowa i fizjologia drzew

2. Budowa, cechy i właściwości drewna

3. Statyka i biomechanika drzew

4. Systematyka roślin drzewiastych

  II. Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w otoczeniu drzew

1. Źródła prawnych obowiązków podmiotów zarządzających drzewami (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Gminy, podmioty prywatne)

2. Źródła prawnych obowiązków turystów, rekreantów i osób korzystających z terenów zadrzewionych

3. Definicja wypadku

4. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki z udziałem drzew

5. Studium przypadku z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

6. Rola prewencji i dobre praktyki w zarządzaniu zadrzewionym obszarem

7. Moduł warsztatowy

8. BHP

III. Diagnostyka stanu drzew

1. Podstawy diagnostyki

2. Metody wizualne

3. Metody instrumentalne

4. Przyrodnicza waloryzacja drzew (porosty, owady, ptaki)

5. Szkodniki i choroby drzew

6. Wady pierwotne drewna

 

Semestr II

  IV. Pielęgnowanie i usuwanie drzew 

1. Cięcie drzew

2. Wzmocnienia mechaniczne pni i koron

3. Zasady usuwania drzew niebezpiecznych

4. Materiały i sprzęt

  V. Zarządzanie drzewostanem

1. Inwentaryzacje dendrologiczne (dokumentacja)

2. Ocena ryzyka zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

3. Tworzenie rozwiązań systemowych (częstotliwość inspekcji, budowanie baz danych)

4. Tworzenie specyfikacji robót (SIWZ, elementy zamówień publicznych, odbiór robót)

  VI. Rozwój oraz współczesne trendy w zarządzaniu drzewami

1. Historia i rozwój metod pielęgnacji drzew

2. Pomniki przyrody i drzewa pamiątkowe

3. Przesadzanie drzew

4. Sadzenie i dobór gatunków drzew

5. Zadrzewienia przydrożne, aleje 

6. Obce i inwazyjne gatunki drzew

7. Gospodarowanie drzewami przy drogach publicznych

8. Warunki meteorologiczne a ryzyko upadku drzewa

9. Wyjazd studyjny

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszty: 5 500,00 zł brutto 2 semestry.

Termin: marzec 2023 – luty 2024

Nabór do wyczerpania miejsc bądź do 15 stycznia 2023 r.