Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

Zapraszamy Państwa na IV edycję studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring.

Nabór do wyczerpania miejsc bądź do 31 stycznia 2024 r.

Koszty: 5 800,00 zł brutto - 2 semestry – 10 zjazdów w tym jeden wyjazd seminaryjny. IV edycja: marzec 2024 – luty 2025 – I zjazd 15-16 marca 2024 r.

Organizator Studiów Podyplomowych Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań, tel. (61) 848 7895.

Kierownik Studium Podyplomowego -prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Jelonek, e-mail: tomasz.jelonek@up.poznan.pl.Tel.: 600 077 368

Link do rekrutacji elektronicznej: https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/

Oprócz rekrutacji elektronicznej należy przesłać na adres Katedry Użytkowania Lasu:

  • Klauzulę informacyjną
  • Kwestionariusz osobowy
  • Wniosek o przyjęcie na studia
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów - potwierdzony za zgodność z oryginałem
  • Zdjęcie

 

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

Cele kształcenia obejmują nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

1. Oceny ryzyka w otoczeniu drzew na podstawie:

- analizy cech morfologicznych drzew pod kątem ich stabilności;

- identyfikacji wad drewna, grzybów oraz owadów wraz z określeniem ich wpływu na stan zdrowotny i statykę drzewa;

- stosowania dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

2. Zarządzania drzewami niebezpiecznymi, w tym:

- znajomość elementów prawa dotyczących odpowiedzialności i obowiązków właścicieli i zarządców;

- sporządzania dokumentacji i wniosków;

- zasad pielęgnacji i usuwania drzew niebezpiecznych,

- zasad postępowania z drzewami niebezpiecznymi objętymi ochroną konserwatorską.

 

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych: 190

Liczba semestrów: 2

Liczba zjazdów: 10

 

Program:

Semestr 1

I. Systematyka oraz budowa i funkcjonowanie drzew

1. Budowa i fizjologia drzew

2. Budowa, cechy i właściwości drewna

3. Statyka i biomechanika drzew

4. Systematyka roślin drzewiastych

II. Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w otoczeniu drzew

1. Źródła prawnych obowiązków podmiotów zarządzających drzewami (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Gminy, podmioty prywatne)

2. Źródła prawnych obowiązków turystów, rekreantów i osób korzystających z terenów zadrzewionych

3. Definicja wypadku

4. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki z udziałem drzew

5. Studium przypadku z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

6. Rola prewencji i dobre praktyki w zarządzaniu zadrzewionym obszarem

7. Moduł warsztatowy

8. BHP

III. Diagnostyka stanu drzew

1. Podstawy diagnostyki

2. Metody wizualne

3. Metody instrumentalne

4. Przyrodnicza waloryzacja drzew (porosty, owady, ptaki)

5. Szkodniki i choroby drzew

6. Wady pierwotne drewna

Semestr 2

IV. Pielęgnowanie i usuwanie drzew 

1. Cięcie drzew

2. Wzmocnienia mechaniczne pni i koron

3. Zasady usuwania drzew niebezpiecznych

4. Materiały i sprzęt

V. Zarządzanie drzewostanem

1. Inwentaryzacje dendrologiczne (dokumentacja)

2. Ocena ryzyka zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

3. Tworzenie rozwiązań systemowych (częstotliwość inspekcji, budowanie baz danych)

4. Tworzenie specyfikacji robót (SIWZ, elementy zamówień publicznych, odbiór robót)

VI. Rozwój oraz współczesne trendy w zarządzaniu drzewami

1. Historia i rozwój metod pielęgnacji drzew

2. Pomniki przyrody i drzewa pamiątkowe

3. Przesadzanie drzew

4. Sadzenie i dobór gatunków drzew

5. Zadrzewienia przydrożne, aleje 

6. Obce i inwazyjne gatunki drzew

7. Gospodarowanie drzewami przy drogach publicznych

8. Warunki meteorologiczne a ryzyko upadku drzewa

9. Wyjazd studyjny

 

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Po zakończeniu rekrutacji osobą, które zakwalifikują się zostaną rozesłane umowy.