Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Akty prawne | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Akty prawne

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
(w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.):

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) Załącznik nr 1
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Załącznik nr 2
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r. nr 196 poz. 1165). Załącznik nr 3

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych po 30 września 2019 r.:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). Załącznik nr 4
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) Załącznik nr 5
  • Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych: Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7

 

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym;

Zarządzenie nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Ramowego regulaminu rad naukowych dyscyplin Uniwersyeteu Przyrodniczego w Poznaniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 125_13 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6