Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci uczelni o kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy w tym dla nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu meblarskiego. Absolwencitych kierunków stanowią jednak niewystarczająco niski odsetek absolwentów studiów wyższych. Dlatego konieczne jest kształcenie podyplomowe z zakresu meblarstwa nie tylko absolwentów kierunku technologia drewna, którzy znajdują zatrudnienie w fabrykach mebli.

Budowanie przemysłu meblarskiego opartego na wiedzy wymaga nowoczesnego szkolenia studentów i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników tej branży w zakresie wykorzystywania środków informatycznych w procesach: projektowych, technologicznych i produkcyjnych.

Cel studiów: nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń. Słuchacz studium zostanie także przygotowany do:

- roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli,
- funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne,
- zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych,
- samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli,
- łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania,
- praktycznego stosowania nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach biur konstrukcyjno-technologicznych i w produkcji.

Czas trwania studiów: studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zjazdy odbywać  się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów:
• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
• złożenie i zaliczenie pracy dyplomowej
Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń i złożeniu pracy dyplomowej Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- kwestionariusz osobowy
- życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
- odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
- zdjęcie legitymacyjne
- poświadczoną kserokopię dowodu osobistego
- deklarację płatności
- skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
- umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Kłos
tel. 61 848-7478  krobert@up.poznan.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

z dopiskiem „Studia Podyplomowe - Projektowanie”

ZałącznikWielkość
Plik PLAN STUDIÓW_0.docx13.74 KB