Zależności między niektórymi wskaźnikami bioróżnorodności a uszkodzeniem korony Pinus sylvestris L. w naturalnych starych lasach sosnowych

Różnorodność biologiczna na poziomie gatunkowym i indywidualnym jest jednym z podstawowych elementów charakteryzujących ekosystem. Przyjmuje się, że im wyższy poziom bioróżnorodności, tym środowisko bardziej tolerancyjne na zmiany warunków zewnętrznych. W ostatnich latach dynamiczna zmiana klimatu negatywnie wpłynęła na stan wielu drzew leśnych w Europie, w szczególności sosny zwyczajnej. Zdrowie drzew jest powszechnie charakteryzowane przez defoliację koron. Badania opisują i korelują defoliację koron ze wskaźnikami bioróżnorodności na poziomie gatunków i poszczególnych drzew. Przeprowadzono je w dwóch parkach narodowych w Polsce (Kampinoski i Bory Tucholskie). Ponieważ drzewostany są od wielu lat objęte ochroną prawną i nie prowadzi się tam gospodarki leśnej, zachodzące tam procesy rozwoju drzewostanów są zbliżone do naturalnych.

Wyniki potwierdzają zróżnicowany stan zdrowia populacji, co wynika m.in. z wieku drzewostanów oraz warunków środowiskowych, w jakich rosną. Drzewostany sosnowe w obu parkach narodowych są zróżnicowane genetycznie, ale charakteryzują się małą zmiennością genetyczną. Różnice w zdrowiu drzewostanów są związane z liczbą alleli tworzących pulę genetyczną. Ten wniosek jest poparty wysokim współczynnikiem korelacji dla interakcji między defoliacją, liczbą alleli i indeksem Shannona dla genotypów. Większa różnorodność genów prawdopodobnie zapewni szerszy zakres reakcji fenotypowych na zmiany środowiskowe.

Przybylski, P., Mohytych, V., Rutkowski, P., Tereba, A., Tyburski, Ł., Fyalkowska, K. (2021). Relationships between Some Biodiversity Indicators and Crown Damage of Pinus sylvestris L. in Natural Old Growth Pine Forests.

https://doi.org/10.3390/su13031239