Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14  stycznia 2021 roku nadał Pani Agnieszce Waśkiewicz, pracownikowi Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora.

Od początku kariery naukowej, główne zainteresowania badawcze Pani Profesor skupiały się wokół zagadnień związanych z metabolizmem wtórnym grzybów mikroskopowych zasiedlających rośliny uprawne, poznaniem mechanizmów interakcji gospodarz-patogen, a także poszukiwaniem nowych, biologicznych metod ograniczających rozwój mikroorganizmów patogennych.  

Jej dorobek naukowy obejmuje 114 oryginalnych prac twórczych z listy JCR, 16 rozdziałów w książkach wydawnictw Elsevier i Springer oraz kilkaset różnorodnych opracowań monograficznych czy doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wysokie wskaźniki naukometryczne świadczą o uznanym dorobku Profesor Agnieszki Waśkiewicz na arenie międzynarodowej, a wysoka liczba cytowań Jej publikacji potwierdza ważność podejmowanej tematyki badawczej i wiąże się z dużym zainteresowaniu środowiska naukowego tymi zagadnieniami.

Profesor Agnieszka Waśkiewicz ma na swoim koncie owocną współpracę z redakcjami czasopism z listy JCR wykonując liczne recenzje publikacji naukowych czy pełniąc funkcję Guest Editor w wydaniach tematycznych/specjalnych. Jako ekspert powołany przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, recenzuje liczne projekty badawcze.

Efektem wysokiej aktywności i bogatego doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie badań, są zakończone i będące w trakcie realizacji, 23 granty badawcze finansowane ze środków NCN, NCBiR oraz UE we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami naukowymi. Jej działalność wiąże się również z sektorem gospodarczym, dla którego wykonuje liczne ekspertyzy oraz prace badawcze, a także przygotowuje wykłady i seminaria tematyczne.

Prof. Agnieszka Waśkiewicz aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno na rzecz macierzystego Wydziału i Uczelni jak i poza nią. Jest kierownikiem Zespołu Badawczo-Dydaktycznego Chemii Bioorganicznej w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pełni funkcję członka lub przewodniczącej w pracach Rad i Komisji doktorskich, konkursowych, oceniających, promocyjnych czy przetargowych, a także w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych (PTTŻ, PTFit, PTChem).

Za cenne, w ramach działalności dydaktyczno-popularyzatorskiej, należy uznać także uczestnictwo w projektach edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Profesor Agnieszka Waśkiewicz jest promotorem i recenzentem wielu prac inżynierskich i magisterskich, a także uczestniczy w kształceniu Młodej Kadry Naukowej pełniąc funkcje opiekuna i  promotora prac doktorskich.

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień - nagrody zespołowe i indywidualne przyznane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, nagroda specjalna Prorektora UPP za wybitne prace polegające na podejmowaniu działań wykraczających poza zakres obowiązków czy Dyplom Szczególnego Uznania za wspieranie edukacji ekologicznej w Polsce.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz