Ash dieback, soil and deer browsing influence natural regeneration of European ash (Fraxinus excelsior L.)

W czasopiśmie Science of the Total Environment (IF 2019=6,551) ukazała się publikacja pt. Ash dieback, soil and deer browsing influence natural regeneration of European ash (Fraxinus excelsior L.), w której Autorzy przedstawiają analizę wpływu połączonych efektów siedliskowych i presji jeleniowatych na odnowienie naturalne jesionu wyniosłego.

Praca przedstawia ocenę łącznych oddziaływań wybranych właściwości gleby, presji roślinożerców oraz stanu zdrowotnego drzewostanu i podrostu jesionowego na zagęszczenie odnowienia naturalnego tego gatunku. Analizie poddano 32 drzewostany jesionowe reprezentujące gradient żyzności gleby. Powierzchnie badawcze stanowiły wybrane losowo powierzchnie kołowe (400 m2) we fragmentach drzewostanów z ≥60% udziałem jesionu.

Największy poziom uszkodzeń odnowienia jesionowego wystąpił na glebach o odczynie obojętnym.

Ponadto, stwierdzono niewielki odsetek drzew uszkodzonych na powierzchniach z niskim poziomem lustra wody gruntowej. Wysoka zawartość CaCO3 wpłynęła na mniejszy udział drzew zgryzanych, podobnie jak wysoki stopień pokrycia krzewów, stanowiących osłonę młodego pokolenia. Zagęszczenie odnowienia jesionu wyniosłego zależało od poziomu zwierciadła wód gruntowych, zwarcia koron i poziomu defoliacji drzewostanu. Znaleziono ponadto pozytywny związek między zagęszczeniem odnowienia a stopniem uszkodzeń jesionu przez jeleniowate.

W konkluzji Autorzy stwierdzili, iż zamieranie tego gatunku ma i będzie miało w przyszłości znacznie poważniejszy wpływ na jego odnowienie na siedliskach typowych (tj. optymalnych dla przyrostu drzew dorosłych). Z uwagi na paneuropejski zasięg zamierania jesionu wnioski z pracy przyczynią się do lepszego opracowania strategii ochrony oraz możliwości hodowli tego gatunku na siedliskach suboptymalnych.

Krzysztof Turczański, Marcin K. Dyderski, Paweł Rutkowski, 2021. Ash dieback, soil and deer browsing influence natural regeneration of European ash (Fraxinus excelsior L.), Science of the Total Environment, Vol. 752, 141787.

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141787

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Turczanski